NEDEN OLGUN MEDİKAL?

HAKKIMIZDA

2003 yılında Olgun Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak kurulan firmamız, radyoloji sarf malzemeleri satışıyla medikal sektörüne hizmet vermeye başlamıştır.

İhtisaslaştığı radyoloji sarf malzemelerinin yanında diğer tıbbi malzemeler, hastane donanımları ve çeşitli medikal malzeme satışlarına da devam eden firmamız, hizmette dürüstlük, süreklilik, müşteri menfaatlerini korumak ve insan haklarına saygılı olmayı temel ilke edinmiştir.

Firmamız satın alma, pazarlama, satış sonrası hizmetler ve lojistik destek alanlarında organize olmuş kadrosu ile eldiven ve sarf ürün alanında, kamu ve özel sağlık kuruluşlarının, gıda ve ambalaj sektörünün artan hizmet beklentilerinin iyileştirilmesi ve mükemmelleştirilmesi için zemin hazırlamakta ve müşterilerine kaliteli ürün sunmak adına sağlık, gıda ve ambalaj sektöründe yıllardır adını duyurmuş bir kurum olarak faaliyet göstermeyi temel vazife saymaktadır.

Gücümüz, dayanışma ve takım ruhumuzdur.

GRUP ŞİRKETLERİMİZ

OLGUN MEDİKAL HABER KAYNAĞI

OHSAD ONLINE KURULTAYI’NDAYDI!

Olgun Medikal, 16-19 Aralık 2020 tarihleri arasında online olarak gerçekleşen 11. OHSAD Kurultayı’nda yerini aldı. Covid ve sonrasında sağlık sektörünün geleceğinin masaya yatırıldığı kurultayda, sağlığın

(haberin devamı)

Mail listemize kayıt olun

  ELEKTRONİK TİCARİ İLETİ AYDINLATMA METNİ
  İşbu aydınlatma ve açık rıza metni, Olgun Medikal İnş. ve Tic. Ltd. Şti. (bundan sonra “Şirket” veya “Olgun Medikal” olarak anılacaktır.) tarafından ticari elektronik ileti gönderimi hususunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) madde 5/1 uyarınca açık rızanız doğrultusunda elde edilebilecek kişisel verileriniz sebebiyle KVKK ve 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (“ETK”) ve ilgili mevzuat uyarınca, Şirketimizin aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve ticari elektronik ileti gönderimi hakkında açık rızanızın alınması amacıyla hazırlanmış ve bilginize sunulmuştur.

  1. İşlenen Kişisel Verileriniz:

  Şirketimiz tarafından açık rızanız doğrultusunda elde edilen aşağıda sayılı kişisel verileriniz işlenmektedir:
  • Kimlik Bilgileri: İsim, soy isim
  • İletişim Bilgileri: Telefon numarası, e-posta adresi

  2. Kişisel Verileri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebep

  Kişisel verileriniz, konuya ilişkin tarafınıza e-posta ile gönderilen link ile ulaşılan formda yer alan alanların doldurulması yoluyla elde edilen verilerden Kimlik ve İletişim Bilgilerinizin, ETK’na uygun olarak tarafınıza SMS ve/veya e-posta gönderilebilmesi amacıyla işlenmesine açık rıza gösterdiğinize dair “Tarafıma sunulan ticari elektronik ileti aydınlatma ve açık rıza metnini okudum & Tarafınızdan gönderilecek bilgilendirme e-postalarını/SMSlerini almak istiyorum.” kutucuğunun işaretlenmesi ile elde edilmektedir.

  Elde edilen Kimlik ve İletişim Bilgileriniz, KVKK Madde 5(1)’e uygun olarak, açık rızanıza dayanılarak, elektronik ve fiziki ortamda, gerekli idari ve teknik tedbirler alınarak işlenmektedir.

  3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
  Kişisel Verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenmektedir:
  a. Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için faaliyet planlaması ve/veya icrası,
  b. Ürün ve hizmetler hakkında genel ve/veya özel imkanların duyurulması,
  c. Kutlama, tebrik, temenni amaçlı iletiler gönderilmesi,
  d. Sunulan ürün veya hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi için ilgili süreçlerin planlanması,
  e. Müşteri hizmetlerinin ve ilişkilerinin yürütülmesi,
  f. Ticaret Bakanlığı ve diğer yetkili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde kanunlardan ve ikincil mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
  g. Şirketimizin iktisadi ve idari bakımdan işlerini daha verimli yönetilebilmesi ve reklam alımı/doğru teknik analizi/raporlama yapılabilmesi için istatiksel bilgiye ulaşılması.
  Belirtilen kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, işbu Aydınlatma Metni’ni onaylamanız ile verdiğiniz açık rızanız kapsamında işlenebilecektir.

  4. Kişisel Verilerinizin Yurt İçi veya Yurt Dışı Aktarımı
  KVKK Madde 5(2)(1) uyarınca açık rızanıza dayalı olarak, kişisel verileriniz, Şirketimizin pazarlama ve iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Şirket tarafından yürütülen pazarlama ve satış faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimizin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi amaçlarıyla; hizmet alınan veya iş birliğinde bulunulan başta bilişim firmalarına, bağımsız denetim firmalarına, telekomünikasyon ve elektronik haberleşme alanındaki iş ortaklarımıza, sunucu (server) barındırma hizmeti sağlayıcılara, veri merkezlerine, bulut (cloud) platformlarına, Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsa Birliği gibi bilgilerinizi istemeye kanunen yetkili resmi mercilere, kanunen yetkili kamu kurumlarına KVKK 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecek, bu doğrultuda işlenebilecek ve yukarıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda yurt içi ve/veya yurt dışına gönderilebilecek veya transfer edilebilecektir.
  5. Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi
  Kişisel Verileriniz, ilgili mevzuatta bu verilerin saklanması için öngörülen bir süre var ise bu süre kadar veya bu şekilde bir süre belirlenmemiş ise işlendikleri amaç için gerekli olan süre boyunca işlenmektedir. İlgili sürelerin dolması halinde Kişisel Verilerinizi re’sen veya talebiniz üzerine derhal “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun şekilde silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilecektir.
  6. Veri Sahibi Olarak Haklarınız
  KVKK ve yürürlükte bulunan ilgili diğer mevzuat çerçevesinde:
  i. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
  ii. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
  iii. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
  iv. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;
  v. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;
  vi. KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
  vii. v. ve vi. maddeleri kapsamında yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
  viii. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;
  ix. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme
  haklarına sahipsiniz.
  İşbu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi kimliğinizi tespit edecek belgeler ile birlikte Mahmutbey Mh. Ordu Cad. Perkotek Plaza No 29/11 Bağcılar-İstanbul adresindeki Şirketimize ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya (ii) Mahmutbey Mh. Ordu Cad. Perkotek Plaza No 29/11 Bağcılar-İstanbul adresindeki Şirketimize noter kanalı ile tebligat gönderebilir veya (iii) kayıtlı elektronik posta (KEP), güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalı şekilde olgunmedikal@hs01.kep.tr adresine iletebilirsiniz.

  ELEKTRONİK TİCARİ İLETİ AÇIK RIZA METNİ
  İşbu metin, 6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında Olgun Medikal İnş. ve Tic. Ltd. Şti. (bundan sonra “Şirket” veya “Olgun Medikal” olarak anılacaktır.) tarafından sunulan ürün ve hizmetler hakkında genel/özel imkanların duyurulmasına, güncel gelişmelerden haberdar edilmesine, kutlama amaçlı iletiler gönderilmesine, sunum ve bülten gibi içeriklerin paylaşılmasına, tanıtım ve reklamının yapılması için tarafıma ilgili kanunlara uygun olarak ticari elektronik ileti ve diğer iletiler gönderilmesine, kongre/davet/toplantılara davet edilebilmesine, kongre/davet/toplantılar hakkında bilgilendirme amaçlı iletiler gönderilmesine, pazarlama araştırmaları ve anket çalışmaları yapılmasına iletişim bilgilerimin, kimlik bilgilerimin, pazarlama bilgilerimin ürün / hizmet satış ve reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi adına bu amaçlar ile alındığına ve tercih ettiğim kanalla tarafıma iletiler gönderileceğine, her zaman iletişim tercihlerimi değiştirebileceğime veya hiçbir gerekçe göstermeksizin tarafıma gelen iletilerde belirtilen işlemi reddederek iletişimi durdurabileceğime ve kanunlara uygun şekilde SMS/kısa mesaj, otomatik arama, telefonla arama, sosyal medya ile çevrimiçi reklam ağları, e-posta/mail ve diğer elektronik iletişim araçları-kanalları yoluyla tarafıma ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderilmesine ilişkin onayımı içermektedir.
  Aydınlatılmış açık rıza, ETK uyarınca hiçbir gerekçe göstermeksizin her zaman geriye alınabilecektir. Ticari elektronik iletiler almaya devam etmek istememeniz halinde, hiçbir gerekçe göstermeksizin, tarafınıza gelen SMS/e-mail mesajlarında (veyahut 1 Aralık 2020 itibariyle kullanılmaya başlanacak İleti Yönetim Sisteminde) belirtilen ret işlemini yerine getirerek iletişimi her zaman durdurulabileceksiniz.

  Shopping Basket