İK Politikamız

     “İnsan Kaynakları Politikamızda başarımızın ardındaki sırrımız şüphesiz ki bizleri aile yapan çalışanlarımızdır. İnsana değer veren bir yapıyı benimsemiş olup sürekli olarak değişen ve gelişen dünya ile birlikte yapımızda da çalışanlarımıza yönelik değişimler yapmaktayız. 

     Çalışan güvenliğinin yanı sıra çalışan memnuniyetini üst düzeyde ve canlı tutmak en büyük gayemizdir. Buna uygun olarak da ailemizdeki ve ailemize yeni katılacak arkadaşlarımızda aidiyet duygusu yüksek, motivasyonu tam, başarıya aç ve bizimle hedefe doğru yürüyecek adaylarla birlikte yürümeye hazırız.

Siz de kendinizde tüm bunların varlığına inanıyorsanız aşağıdaki formu doldurarak kendinizi daha yakından tanıtma fırsatı bulabilirsiniz.”

YokOrtaİyiÇok iyi
İlkokulLiseÖnlisansLisansYüksek LisansDoktora
Click or drag a file to this area to upload.
Aydınlatma Metni

Değerli kullanıcı; işbu aydınlatma metni, Olgun Medikal Tic. Ltd. Şti. (“Şirket”) yahut Şirketimizin tayin edeceği üçüncü kişi Şirket tarafından kurumsal internet sitesinde kullanılan iletişim formunun doldurulması esnasında elde edilen kişisel veriler sebebiyle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarınca Şirketimizin aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmış ve bilginize sunulmuştur.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Yöntemleri, Hukuki Sebepleri ve Amaçları

KVKK ve ilgili mevzuata göre; müşteri desteği sağlamak ve sorunları gidermek amacıyla KVKK madde 5(2)(d)’de belirtilen “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması” ve KVKK madde 5(2)(f)’de belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak iletişim formunda yer alan kişisel verilerinizden; isminiz, soyisminiz, e-mail adresiniz ve telefon numaranız KVKK’da yer alan tüm idari ve teknik tedbirlere uygun olarak muhafaza edilmekte ve işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

Kişisel verilerinize sadece Şirketimiz içinde konu ile yetkili kişiler, talep edilen hizmet ile bağlantılı olmak kaydıyla verilerinize erişebilecektir.

Kişisel verileriniz, olası bir ihtiyaç halinde kolluk ve idari makamlar ile güvenlik amacıyla paylaşılabilecek olup ilgili yetkili kişiler dışında hiçbir surette üçüncü kişilere aktarılmayacaktır.

Kişisel Verilerinizin Saklanması ve İmhası

Kişisel verileriniz, talep ettiğiniz hizmet süresi boyunca saklanacak ve sadece müşteri desteği sağlamak amacıyla işlenecektir.

Öngörülen sürenin sona ermesiyle beraber, kişisel verileriniz KVKK’nın ilgili hükümleri, “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik” ve Şirket Politikalarımıza uygun şekilde derhal imha edilecektir.

İlgili Kişi[1] Olarak Haklarınız

İlgili kişi olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi, yazılı olarak iletmeniz durumunda[2], talepleriniz mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca ilgili kişi olarak haklarınız aşağıdaki gibidir:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
Kişisel verilerinizin eksik ve/veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararlarınızın giderilmesini talep etme.


Ayrıntılı bilgiye http://olgunmedikal.com/ kurumsal web sitemizde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Politika”dan ulaşabilirsiniz.

[1] İlgili kişi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade etmektedir.

[2] Yazılı başvuruların ne şekilde ve hangi kanallar ile tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin ayrıntılı bilgi aşağıdaki gibidir:

Şahsen başvuru yapılması halinde; yazılı başvuru, Şirketin Mahmutbey Mh. Ordu Cad. Perkotek Plaza No 29/11 Bağcılar – İstanbul adresine, zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması suretiyle yapılacaktır.
Noter kanalı ile tebligat gönderilmesi yoluyla başvuru yapılması halinde; yazılı başvuru, Şirketin Mahmutbey Mh. Ordu Cad. Perkotek Plaza No 29/11 Bağcılar – İstanbul adresine, zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması suretiyle yapılacaktır.
Güvenli elektronik imza ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla başvuru yapılması halinde; yazılı başvuru, info@olgunmedikal.com e-posta hesabına, e-postanın konu bölümüne “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılması suretiyle yapılacaktır.
Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır.